Predstavitelia horských sídiel, tatranských a podtatranských miest a obcí a subjektov z oblasti cestovného ruchu vyzvali k čo najskoršiemu nastaveniu pravidiel fungovania na území TANAP-u za predpokladu, že pripravený návrh bude vyvážený a vznikne v rokovaniach so všetkými dotknutým stranami.

Výzva združení horských sídiel, tatranských a podtatranských miest a obcí a subjektov z oblasti cestovného ruchu k pripravovanej zonácii Tatranského národného parku (TANAP)

Asociácia horských sídiel Slovenska, Regionálne združenie tatranských a podtatranských obcí, subjekty cestovného ruchu pôsobiace na území Vysokých Tatier a ďalší partneri sa spojili, aby rezortným ministerstvám, zodpovedným inštitúciám a verejnosti prezentovali svoje návrhy a požiadavky súvisiace s pripravovanou zonáciou TANAP-u.

Režim a pravidlá fungovania na území TANAP-u majú významný vplyv na každodenný život obyvateľov aj možnosti rozvoja horských sídiel v Tatrách. Zároveň majú zásadný dopad aj na konkurencieschopnosť odvetvia cestovného ruchu, ktoré je kľúčovým odvetvím pre rozvoj celého regiónu.

Bytostným záujmom a strategickým cieľom štátu by preto mal byť taký budúci režim na území TANAP-u, ktorý na určených územiach a pri rešpektovaní ochrany prírody umožní aj rozumný rozvoj tatranských obcí a cestovného ruchu a zvyšovanie kvality poskytovaných služieb.

Signatári tejto výzvy preto plne podporujú čo najskoršie doriešenie zonácie a nastavenie pravidiel fungovania TANAP-u za predpokladu, že na základe rokovaní:

1

Bude pripravený vyvážený návrh, ktorý optimálne zohľadňuje vedecké, ekologické aj ekonomické kritériá pri zabezpečovaní rôznych funkcií TANAP-u
2

Budú nastavené jasné hranice území určených pre rozvojové aktivity horských sídiel a rozvoj cestovného ruchu,
3

Budú nastavené jednoznačné pravidlá, podľa ktorých sa na územiach vymedzených pre rozvoj horských sídiel a cestovného ruchu môžu tieto aktivity realizovať a rozvíjať.

ŠPECIFICKÉ POTREBY A POŽIADAVKY HORSKÝCH SÍDIEL NA ÚZEMÍ TANAPU

 • Navrhujeme vytvoriť rezervu pre rast a rozvoj horských sídiel na území TANAP-u na úrovni minimálne 10 % z celkovej súčasnej zastavanej plochy týchto sídiel.
 • Na územiach určených pre rozvoj horských sídiel budú prijaté také opatrenia, ktoré pre mestá a obce na území TANAP-u znamenajú oproti súčasnému stavu menšiu administratívnu záťaž a zjednodušenie povoľovacích konaní v zmysle dohodnutých pravidiel.
 • Podporujeme tiež zavedenie efektívnejších nástrojov vedúcich k lepšej koordinácii rozvoja celého tatranského regiónu a k užšej cezhraničnej slovensko-poľskej spolupráci v rámci spoločného regiónu Tatry.

 

ŠPECIFICKÉ POTREBY A POŽIADAVKY ODVETVIA CESTOVNÉHO RUCHU NA ÚZEMÍ TANAPU

 • Navrhované celkové územie, ktoré bude po prijatí novej zonácie definované ako územie určené pre rozvoj cestovného ruchu, predstavuje 1,5 % súčasného územia TANAP-u. Na tomto území sa cestovný ruch stane oblasťou verejného záujmu.
 • S rešpektom k ochrane prírody, na územiach určených pre rozvoj cestovného ruchu budú za prioritné funkcie národného parku považované turizmus, šport, rekreácia a kúpeľníctvo.
 • Horským strediskám turizmu a letných a zimných športov bude zabezpečená dlhodobá konkurencieschopnosť tým, že im bude v rámci definovaných hraníc a pravidiel umožnený udržateľný rozvoj, zameraný na skvalitnenie poskytovaných služieb.
 • Rozvoj stredísk cestovného ruchu bude podporený prijatím takých opatrení, ktoré pre subjekty pôsobiace v cestovnom ruchu znamenajú oproti súčasnému stavu menšiu administratívnu záťaž a zjednodušenie povoľovacích konaní v zmysle dohodnutých pravidiel.

 

ĎALŠIE NÁVRHY

 • Navrhujeme riešenie právnej subjektivity TANAP-u s cieľom zabezpečiť lepšie fungovanie a kontrolu dodržiavania pravidiel na území národného parku a zladenie záujmov všetkých dotknutých strán pôsobiacich na území TANAP-u.
 • Podporujeme zriadenie špeciálneho orgánu, Rady TANAP-u, ktorá bude zabezpečovať riešenie budúcich kompetenčných otázok a prienikových oblastí. Tento orgán by mal byť zložený zo zástupcov ŠOP SR, ŠL TANAP, samosprávy, vlastníkov a združení a subjektov cestovného ruchu.

Signatári tejto výzvy sa zároveň zaväzujú, že s ohľadom na vyššie uvedené návrhy sami alebo prostredníctvom svojich členov budú:

1

Odborne a pravdivo informovať verejnosť o podmienkach a prekážkach udržateľného rozvoja obcí a cestovného ruchu na území TANAP-u,
2

Predkladať argumenty a vysvetľovať dôvody, pre ktoré je dôležité nastaviť na území TANAP-u pravidlá pre rozvoj horských sídiel a cestovného ruchu,
3

Viesť diskusiu so všetkými dotknutými stranami s cieľom dospieť k vyváženému návrhu zonácie TANAP-u,
4

Prichádzať s návrhmi na zabezpečenie udržateľnosti zvoleného režimu fungovania TANAP-u, vrátane návrhov na zvyšovanie ekologickej prevádzky zariadení cestovného ruchu na území TANAP-u, spolufinancovania aktivít ochrany prírody na území TANAP-u a pod.,
5

Pristupovať k problematike zonácie TANAP-u odborne, seriózne a tak, aby sa táto aktivita stala precedensom v systematickej ochrane prírody a rozvoji cestovného ruchu na celom území Slovenska.

V Starom Smokovci 28. marca 2019

ASOCIÁCIA HORSKÝCH SÍDIEL SLOVENSKA

 • Ján Mokoš, predseda

REGIONÁLNE ZDRUŽENIE TATRANSKÝCH A PODTATRANSKÝCH OBCÍ

 • Štefan Bieľak, predseda

OBLASTNÁ ORGANIZÁCIA CESTOVNÉHO RUCHU REGIÓN VYSOKÉ TATRY

 • Michal Sýkora, predseda predstavenstva
 • Richard Pichonský, podpredseda predstavenstva

TATRY MOUNTAIN RESORTS, A.S.

 • Bohuš Hlavatý, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ